ANBI gegevens

Statutair naam: Evangelisatievereniging Obadja
Fiscaal nummer: RSIN 816394805

Contactgegevens
Voorzitter: de heer D. Ferwerda
Spoellaan 1
7981 LP Diever
Tel.no: 0521-550022
e-mail: ferwerda1@hetnet.nl

De gemeente is sinds oktober 1904 een zelfstandige vereniging. Doelstelling is volgens de statuten en andere regelgeving.

De vereniging heeft als grondslag: de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus als de volkomen zaligmaker van zondaren naar de schriften van het oude en nieuwe testament, in overeenstemming met de belijdenis van de Protestantse Kerken in Nederland, afgekort PKN.

De vereniging heeft als doel mee te werken aan de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, ten einde bij te dragen aan de bloei van de kerk. De vereniging tracht dit doel te bereiken middels de wekelijkse verkondiging van de blijde boodschap en door huisbezoek en pastoraat.

De kapel ontvangt in de zomermaanden veel vakantiegangers die bij ons de erediensten bijwonen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

Samenstelling van het bestuur:
Het bestuur van de Evangelisatievereniging Obadja bestaat uit drie personen te weten,
Voorzitter: de heer D. Ferwerda.
Secretaris: de heer C. de Groot.
Penningmeester: mevrouw A. Goettsch-Tol.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van de vereniging. Zij belegt daartoe circa 6 maal per jaar een vergadering. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering. Het bestuur bewaakt de financiën van de vereniging en legt via een jaarrekening in het begin van het jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging.

Om het doel te bereiken wordt er door de Evangelisatievereniging Obadja een aantal activiteiten georganiseerd, die voor de leden en gastleden beschikbaar zijn. Deze worden middels afkondiging in de wekelijkse kerkdienst of in de kerkbode of middels affiches bekend gemaakt. Eenmaal per jaar wordt ter ondersteuning van de financiële situatie een tweedehandsmarkt gehouden.

De voorganger van de gemeente alsmede de organisten krijgen een kleine vergoeding voor hun dienst die ze verrichten. De bestuursleden werken op prodeo basis en krijgen dus geen vergoeding, alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Baten en lasten

Baten Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2016 Begroting 2017
Bijdragen leden en gastleden € 4.500,-- € 5.500,-- €4.800,-- € 5.000,--
Subsidies € 3.500,-- € 0,-- €0,-- € 0,--
Collectes en tweedehandsmarkt € 5.000,-- € 3,700,-- € 5.000,-- € 4.500,--
Totale inkomsten € 10.100,-- € 9.200,-- € 9.800,-- € 9.500,--


Lasten Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2016 Begroting 2017
Kosten predikanten € 4.800,-- € 5.200,-- € 4.800,-- € 5.000,--
Kosten kerkgebouw € 2.500,-- € 500,-- € 1.000,-- € 500,--
Kosten monument € 7.000,-- € 1.600,-- € 1.500,-- € 1.500,--
Kosten verwarming en diversen € 2.200,-- € 2.000,-- € 2.000,-- € 1.800,--
Totale kosten € 16.500,-- € 9.300,-- € 9.300,-- € 8.300,--

Toelichting:
De leden betalen elk jaar een jaarlijkse bijdrage en tijdens de eredienst zijn er twee collecten die meestal bestemd zijn voor de instandhouding van de eredienst en voor het onderhoud van de kapel.
Omdat de kapel een rijksmonument is ontvingen we voor het onderhoud tot nu toe een subsidie van de overheid, deze subsidie regeling eindigt echter in het jaar 2016. De staat van onderhoud wordt iedere twee jaar gecontroleerd door de monumentenwacht.

A. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente.

De Evangelisatievereniging Obadja is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Als Evangelisatievereniging is er tussen haar en de kerkenraad van de Hervormde gemeente Diever een plaatselijke regeling opgesteld. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Diever heeft daartoe 1 (één) boventallige ouderling en 1 (één) boventallige diaken ten behoeve van de Evangelisatie “Obadja”. Eén keer per jaar worden de ambtsdragers met een bijzondere opdracht en het bestuur van de evangelisatievereniging “Obadja” uitgenodigd voor een moderamenvergadering. Zie hiervoor ook punt 1.1 'Geschiedenis' uit het 'Beleidsplan 2015-2018' van de Hervormde Gemeente te Diever (Beleidsplan 2015-2018)


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de evangelisatie vereniging wordt gevormd door het bestuur en de ambtsdragers van deze gemeente. Het bestuur bestaat uit drie leden te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester verder een ouderling en een diaken die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging.

C. Doelstelling/visie.

Als onderdeel van de Protestantse kerk onderschrijft ook de Evangelisatie Vereniging dat zij in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
Daartoe ziet zij het als haar opdracht mee te werken om de onderlinge betrokkenheid te vergroten en de uitstraling van het Evangelie naar buiten toe te versterken; dit alles in de verwachting van het koninkrijk van God in deze wereld.

1. De Protestantse kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden haar gestalte van de ene heilige apostolische en algemene christelijke kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewijding tot deze wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en    Heilige Geest.

D. Beloningsbeleid.

De beloning van de voorganger/predikant van onze vereniging is geregeld in een aparte regeling opgesteld in een onderlinge afspraken regeling. De beloning van de overige bestuurders, kosters/beheerders betreft alleen een onkostenvergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

E. Verslag Activiteiten.

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de ouderling en de diaken. Het bestuur waakt verder  over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hierboven aan.

F. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk; vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de andere leden van de vereniging verrichten hun werkzaamheden iedere week volgens een opgesteld rooster. Kerkdiensten worden iedere zondag gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

G. Pastoraat

Op de website van de PKN wordt pastoraat als volgt omschreven: ‘Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen’.

Pastoraat, het omzien naar elkaar, is een zaak van de gehele gemeente. Aan het einde van elke kerkdienst ontvangt zij de zegen om tot zegen te zijn. En terwijl de duur van een gemiddelde kerkdienst een goed uur is, duurt het pastoraat zeven dagen per week. Het pastorale werk kent vele facetten: van de bloemen uit de kerk tot het officiële huisbezoek. Ze horen er allemaal bij en niets kan worden gemist. Wie navolger wil zijn van de goede Herder kan niet anders dan zich veel gelegen liggen aan goed pastoraat.

Het pastoraat is natuurlijk ook een taak voor de voorganger/predikant als herder van de gemeente en de ouderling.

Ook voor het pastoraat staat de missie centraal: De Evangelisatie Vereniging wil een geloofsgemeenschap zijn, die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de omgeving. Wij weten ons geroepen om te groeien in Christus, zijn liefde bekend te maken en zijn wereld te dienen.